Lesnícky náučný chodník

Technické služby mesta Prešov, a.s. sprístupnili verejnosti krátky lesnícky náučný chodník v lokalite Malý Borkút v celkovej dĺžke 500 m, vedený nenáročným terénom, dostupný aj pre rodiny s deťmi. Na trase lesníckeho chodníka sa návštevník stretne s informačnými tabuľami o flóre a faune a získa zaujímavé informácie a prostredí, v ktorom sa nachádza.


1. tabuľa - Vítame Vás v Mestských lesoch

Mestské lesy Prešov svojím celospoločenským významom a poslaním slúžia popri produkčnej funkcii hlavne ako zdravotná, rekreačná a športovo - oddychová oblasť pre všetkých návštevníkov nielen z okolia Prešova. Prostredie mestských lesov patrí do mierne klimatickej oblasti. Hydrograficky sú mestské lesy zahrnuté do povodia Hornádu. Najrozšírenejšou drevinou je buk lesný, tvorí až 60% zásoby porastov. Z flóry sa hojne vyskytuje skupina jarného aspektu - pľúcnik lekársky, veternica hájna. Zastúpenie poľovnej fauny reprezentuje srnec hôrny a sviňa divá.


2. tabuľa - Les ako ekosystém

Les je potrebné chápať ako ekosystém. Je to priestorovo a časovo definované spoločenstvo, ktorého dominantnou zložkou sú stromy. Lesy sú najvýznamnejším zdrojom prírodných surovín. Racionálne využívanie, hospodárenie a ochrana lesov musí vychádzať z poznania, že potreby človeka môžu byť uspokojené iba riadnym fungovaním všetkých zložiek ekosystému. Les má špecifické psychicko - estetické účinky na človeka, vytvorené kombináciou svetla, tieňa, farbami, tvarmi, vôňou, mikroklímou, zvukmi a pod. Významný je pocit kľudu, ticha a pocit samoty. Tieto pocity veľmi chýbajú v súčasných preplnených uliciach mesta.


3. tabuľa - Ako rastie les

Stromy v lese sa zvyčajne rozmnožujú prirodzene tak, že zo spadnutého semena vyrastie nový strom. Snahou lesníkov je, aby staré stromy v lese skôr ako sa vyťažia, zanechali pod ochranou svojich korún množstvo malých stromčekov - semenáčikov, z ktorých neskôr vyrastie nový les. Nie všade je však takýto spôsob obnovy možný a preto často do vzniku lesa zasahuje lesník tak, že sa snaží vypestovať les zo semena v lesných škôlkach. Z lesníckeho hľadiska sa strom považuje za zrelý vo veku približne 80 - 120 rokov.


4. tabuľa - Les a voda

Hydrická funkcia lesa patrí medzi najvýznamnejšie verejnoprospešné funkcie. V najširšom zmysle slova sa ňou rozumie vplyv lesa na hospodárenie s vodou. Les zadržuje, hromadí a pomaly uvoľňuje veľké zásoby vody. Vodoregulačná funkcia lesa zabezpečuje vyrovnanie odtoku vody. Preto aj lesné hospodárstvo môže cieľavedomou činnosťou zameranou na plnenie vodohospodárskej a vodoochrannej funkcie lesa priaznivo ovplyvniť nielen proces odtoku zo zalesneného povodia, ale i akosť vody v tokoch a vodných nádržiach.


5. tabuľa - Život v lese

Variabilitu všetkých živých organizmov vo všetkých ich podobách, úrovniach a kombináciách definuje pojem biodiverzita. Zachovanie biodiverzity je silným predpokladom zachovania života na Zemi ako takého. Najväčšou hrozbou pre biodiverzitu je ničenie alebo pretváranie prírodných stanovíšť, nadmerné využívanie prírodných zdrojov, odlesňovanie, vypúšťanie skleníkových plynov.


6. tabuľa - Čo ohrozuje les

Lesné požiare spôsobujú každoročne značné škody. V súčasnosti najčastejšou príčinou lesných požiarov je samotný človek, a to svojou neopatrnosťou, nezodpovednosťou i nepozornosťou. Škodlivé látky vznikajúce pri priemyselnej výrobe, spaľovaní majú veľký vplyv na lesné spoločenstvo. Nelegálne skládky odpadu sú dnes jeden z najvážnejších ekologických problémov. Samotné odstránenie odpadu z lesa je komplikované a finančne náročné. Väčšina návštevníkov prírody odpadky nevyhadzuje tam, kde nemá.