O Mestských Lesoch Prešov

Mestské lesy v Prešove prešli organizačným vývojom a od roku 2005 sú samostatnou prevádzkou Technických služieb mesta Prešov, a.s.. Hlavným poslaním Mestských lesov Prešov je spravovanie a zveľaďovanie lesného majetku mesta s akcentom na podporu mimoprodukčných funkcií lesov.

Rozloha Mestských lesov Prešov sa rozprestiera na dvoch lesných hospodárskych celkoch (Prešov a Chminianska Nová Ves) s plochou približne 1330 ha. Geomorfologické pomery územia spadajú do oblasti Šarišskej vrchoviny a Spišsko-šarišského medzihoria. Pôdne podložie tvoria typické, zglejené ilimerizované pôdy (skeletnaté) a typické glejové pôdy. Fytocenologické zaradenie Mestských lesov Prešov predstavuje druhý (bukovo-dubový) a tretí (dubovo-bukový) vegetačný lesný stupeň.

Najrozšírenejšou a zároveň hospodársky najvýznamnejšou drevinou je buk, tvoriaci 60% porastovej plochy aj zásoby. Ďalšie dreviny, ktoré tvoria hospodársky podiel sú hrab, dub a jedľa.


Lesopark

Kategorizácia mestských lesov z hľadiska potrieb občanov mesta Prešov určila plochu mestských lesov ako “lesy osobitného určenia“ s významnou zdravotnou a rekreačnou funkciou. Územie mestských lesov napĺňa poslanie prímestského lesa a poskytuje širokej verejnosti príjemné prostredie na oddych a regeneráciu a tiež priestor pre rôzne turisticko-športové aktivity.

Neoddeliteľnou súčasťou náplne prevádzky Mestské lesy Prešov je udržať kontinuitu v koncepcii obnovy a budovania Lesoparku tak, aby kultúrny návštevník prichádzajúci do prostredia lesného ekosystému mestských lesov pociťoval príjemnú atmosféru vychádzajúcu z pobytu v lesnom prostredí. Za týmto cieľom sa snažíme napredovať v kreácii nových nápadov, aby sme dosiahli moderný prímestský rekreačný les na zabezpečenie požadovaných rekreačných podmienok obyvateľom mesta Prešov i ďalším milovníkov prírody.

V rámci spríjemnenia v prímestskom lese sme pre občanov pripravili nové zábavné zariadenia. Okrem tejto činnosti sme zabezpečili opravu a renováciu zničených a poškodených lavičiek a posedení pri ohniskách. Veríme, že aj týmto našim krokom prispejeme k spríjemneniu Vašeho pobytu v prostredí mestských lesov.

V súvislosti s tvorbou rekreačného lesa sme rozpracovali rôzne environmentálne úlohy z hľadiska realizácie budovania lesoparku, ktorých obsahovým zameraním sú konkrétne zariadenia a činnosti:

- vonkajšie ohniská pre možnosť opekania
- kryté altánky s vonkajším stolovaním pre posedenie v prírode
- štýlové nezastrešené voľné sedenia
- environmentálno – informačné zóny v rámci rekultivácie funkčnej oblasti škôlky na Borkúte spojené s oddychovými zónami a priestorom pre detské súťaže
- reparačné a ochranné činnosti pri udržiavaní prejazdových komunikácií z hľadiska rekreačného využitia občanmi mesta, ochrana rekreačných prvkov (nátery prístreškov, stolov, sedačiek, schodnosť k minerálnym prameňom)
- sezónne kosenie trvalo trávneho porastu (podľa potreby častejšie)
- naďalej budeme vykonávať trvalé udržiavanie prejazdových podmienok pre cyklotrialové okruhy (cyklotrasy)
- udržiavať turistické trasy pre ich bezproblémové využitie občanmi (priechodnosť chodníkov a ich jasné vyznačenie)
- v spolupráci so združeniami zaoberajúcimi sa chovom a poskytovaním jazdeckej turistiky sme vytvorili návrh hypotrás v rámci ďalšieho spôsobu rekreačného využitia voľného času pre občanov mesta


Pestovná starostlivosť o prešovské mestské lesy

Aj v prešovských mestských lesoch sa naplno uplatňujú zásady poznatkov o prírodných zákonitostiach a praktických skúsenostiach v oblasti starostlivosti o výsadbu nového lesa a pestovania mladých lesných porastov. Priložené fotografie dokumentujú pestovné usmerňovanie mladín a kroky vedúce k dosiahnutiu trvalej produkcie spoločne so zachovaním ostatných funkcií lesa.Preventívne opatrenia pri zahrádzaní strží v mestských lesoch

Ako prevenciu proti ryhovej erózií prevádzka Mestských lesov vytvára opatrenia, ktorými pristupuje k odvedeniu sezónne pritekajúcej povrchovej vody. Erózne prejavy môžu vznikať postupne, v priebehu dlhších, ale aj kratších časových období v dôsledku občasného ( nie trvalého ) pôsobenia povrchovo odtekajúcej vody po výdatnejších zrážkach alebo topení snehu. Na stabilizovanie menších rýh a výmoľov v ich počiatočnom štádiu aktivity sa používajú drevené prahy, pomocou ktorých sa vytvoria prekážky na zachytávanie transportovaného materiálu. Týmto sa prispeje k zabráneniu vymieľacej schopnosti vody a prenosu splavenín do nižších zastavaných častí.Preteky v mestských lesoch

Každoročne sa uskutočňujú športové aktivity napr. aj Canicross a Bikejoring, ktorý organizujú Sibírsky husky team Haniska v spolupráci s obcou Haniska. Canicross ( beh so psom v prírode, kedy je pes so psovodom pevne zviazaný postrojom ) sa realizoval v kategórií muži, ženy a juniori ( chlapci a dievčatá ) a psie záprahy ( bikejoring ) reprezentovali mužia a ženy od 17 rokov. Na súťaži sa predstavili jazdci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Medailové priečky mohli obsadiť len najlepší pretekári.Informačný bulletin mestských lesovLykožrút smrekový ( Ips typographus )

Malý hnedý chrobák lykožrút smrekový, veľký 4,2 - 5,5 mm patrí dlhodobo k najvýznamnejším biologickým škodcom našich lesov. Jeho larvy sa źivia lykom, ktoré sa nachádza medzi kôrou a drevom stromov. Cez lyko prúdia živiny z ihličia do ostatných častí stromu. Má teda pre strom nenahraditeľný význam podobný ako cievy a žily pre človeka. V prípade poškodenia lyka, strom začína slabnúť, vädnúť a nakoniec hynie.

Každý vlastník alebo obhospodarovateľ lesa je povinný vyvinúť najväčšie možné úsilie pre ochranu ihličnatých porastov. Technické služby mesta Prešov, a.s. opäť pristúpili k preventívnym krokom a ako obhospodarovatelia mestských lesov zabezpečili kontrolu a obranu proti škodcom v smrekových porastoch v zmysle STN 48 2711 " Ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu na ihličnatých drevinách ". Prevencia spočíva v umiestňovaní feromónových lapačov umiestnených v bezpečnej vzdialenosti od najbližšieho zdravého jedinca a následne ich kontroly v 7 - 14 dňových intervaloch. O lapačoch sa vedie evidencia, v ktorej sa okrem typu a čísla zaznamenáva miesto inštalácie lapača, dátum vyvesenia návnady, kontrola počtu zachytených chrobákov a stupeň odchytu.


Zalesňovacie aktivity v mestských lesoch

V priebehu jarného obdobia Technické služby mesta Prešov, a.s. ako obhospodarovateľ lesných porastov vo vlastníctve mesta Prešov vykonali súbor pestovných opatrení smerujúcich k vytvoreniu nového porastu, tzv.obnovu lesa. Formou umelej obnovy ( umelé založenie nového porastu ) sa zalesnila plocha sadenicami rôznych drevín po výkone ťažby v počte 5 500 kusov nových jedincov.

Najväčšie zastúpenie mala jedľa biela s bukom lesným, ale z hľadiska pestrosti nového porastu sme doplnili zastúpenie drevín o smrekovec opadavý a javor horský. Týmto postupom sa snažíme podľa platných legislatívnych nariadení v lesníctve obnoviť plnohodnotné naplnenie funkcií lesa pre spoločnosť.


Približovanie dreva z lesných porastov pomocou konských záprahov - ekologická a bezkonkurenčná metóda

V lesníctve sú konské záprahy tradične využívané najmä na približovanie dreva. Tento spôsob je výrazne ekologickejší spôsob približovania dreva z lesných porastov, pričom táto metóda je tvalo bezkonkurenčná. V zmysle zásad a princípov FSC ( Forest Stewardship Council ), ktoré sa Technické služby mesta Prešov, a.s. zaviazali napĺnať svojou lesohospodárskou činnosťou v procese približovania dreva, naplno využívajú na približovanie dreva aj konské záprahy. Táto metóda spája ekologické záujmy v podobe šetrnosti pri približovaní dreva i ekonomický aspekt aj napriek tomu, že finančná náročnosť tejto metódy je vyššia v porovnaní s traktorovou približovacou technikou. V tomto ponímaní Technické služby mesta Prešov, a.s. ako obhospodarovateľ využívajú konské záprahy v lesoch osobitného určenia v prebierkových porastoch a v hornatých lokalitách.


Zásady údržby na lesných cestách

Nevyhnutnou podmienkou správneho hospodárenia v lesoch je dobré sprístupnenie lesných porastov dopravnými zariadeniami, najmä zvážnicami a odvoznými cestami. Lesné cesty plnia významnú funkciu pri rozčleňovaní porastov na menšie hospodárske jednotky, pri doprave vyťaženého dreva, pre operatívny zásah požiarnej techniky, pri vytváraní spevnených stien porastov proti vetru a nemenej významné sú z hľadiska sprístupnenia lesa na rekreačné a oddychové účely. Technickým službám mesta Prešov, a.s. ako obhospodarovateľovi mestských lesov záleží na cyklickej starostlivosti o zachovanie lesnej cestnej siete v takom stave, ktorý vyhovuje jej plánovanému dopravnému využitiu. Preto obhospodarovateľ pristupuje k realizácií zásad údržby na lesných cestách v letnej aj zimnej sezóne. Príkladom sú aj nasledovné zábery.