O Lesoparku

Dôležitou súčasťou Lesného parku mesta Prešov je vytváranie podmienok pre krátkodobú rekreáciu,pobyt v prírode a šport v lesnom prostredí. Hlavným cieľom je preto vytvoriť také podmienky,aby si široké spektrum návštevníkov našlo priestor na svoje aktivity.

Mestské lesy v správe Technických služieb mesta Prešov, a.s. chcú poskytovať návštevníkom príjemné, čisté a bezpečné prostredie na rekreačné a športové využitie pri splnení podmienok ochrany prírody. Lesy na území mesta Prešov, okrem rekreačnej funkcie, majú aj funkciu hospodársku ( slúžia na produkciu drevnej hmoty ) a preto naša spoločnosť každoročne zodpovedne pristupuje k základnej údržbe lesných ciest, terénnym úpravám zvážnic, odvodneniu telesa lesných ciest a presvetleniu porastov pozdĺž zvážnic. Týmito opatreniami tak chceme zabezpečiť súlad medzi rekreačnou a hospodárskou funkciou lesných porastov na území Mestských lesov Prešov.

V posledných mesiacoch spoločnosť TSmP, a.s. vykonala úpravu lesnej cesty, ktorá vedie od ulice Za Kalváriou (konečná zastávky MHD č.15), pokračuje ulicami Horárska, Zimný Potok a končí v obľúbenej lokalite Borkút. Celková dĺžka trasy je cca 4,5 km. Je sprístupnená pre peších turistov a horskú cyklistiku. Do budúcnosti by sme radi vybudovali prepojenie tejto cesty aj na rekreačný chodník Borkút – Petőfiho pomník – Kamenná baňa – Nad doktorovkou a upravili cestu ešte vysypaním kameniva. Tým sa vytvoria podmienky aj pre rekreačných cyklistov.

Tiež na základe spolupráce s Občianskym združením Slomba, ktorého hlavná činnosť spočíva v propagovaní horskej cyklistiky, máme v mestských lesoch Prešova vybudovaných už 5 cyklotrás – singletracky. Stoja za pozornosť a predstavujú lákadlo pre milovníkov horskej cyklistiky, ale aj bežci či turisti si prídu na svoje.

Technické služby mesta Prešov, a.s. taktiež odporúčajú prechádzku krátkym lesníckym náučným chodníkom v lokalite Malý Borkút v celkovej dĺžke 500 m, ktorý je vedený nenáročným terénom, dostupný aj pre rodiny s deťmi. Na trase lesníckeho chodníka sa návštevník stretne s informačnými tabuľami o flóre a faune a získa zaujímavé informácie o prostredí, v ktorom sa nachádza.

Neoddeliteľnou súčasťou náplne prevádzky Mestské lesy Prešov je udržať kontinuitu v koncepcii obnovy a budovania Lesoparku tak, aby návštevník pociťoval príjemnú atmosféru vychádzajúcu z pobytu v lesnom prostredí. Za týmto cieľom sa snažíme napredovať v kreácií nových nápadov. Taktiež v oblasti Borkút je zase plánovaná výstavba kyslíkovej dráhy, na ktorej budú umiestnené drevené prvky, ktoré umožňujú rehabilitačné a relaxačné cvičenia.

Novinkou, ktorou chceme prilákať návštevníkov do Lesoparku je aj vybudovanie stanovíšť pre discgolf, ide o veľmi populárnu hru s lietajúcim tanierom – diskom.

Vedenie spoločnosti TSmP, a.s. taktiež v rámci koncepčnej práce prijalo troch zamestnancov cez projekt podpory vytvárania pracovných miest, ktorý sa realizuje cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Tí sa aktívne podieľajú na základnej údržbe Lesoparku, čim sa spríjemni prostredie pre všetkých obyvateľov Prešova a návštevníkov Lesoparku.